Överavskrivningar, vad är det?

Många har hört talas om överavskrivningar, men vad är det egentligen? Namnet ger en viss ledtråd, det är ju någon form av avskrivningar men över något. Överavskrivningar ingår också i gruppen skattemässiga reserver. Nu blev det sannolikt ännu mer komplicerat för vad är det då? En reserv med skatt? Nej, inte alls, nedan ska jag försöka förklara hur det hänger ihop.
När du köper in inventarier av något slag, över ett halv prisbasbelopp, så ska inköpet läggas upp som en inventarie och noteras i anläggningsregistret. Sedan ska du göra löpande avskrivningar på dessa inventarier. Hur mycket du ska skriva av bestäms av den avskrivningsplan som du ska upprätta för varje inventarieinköp. Men är inte avskrivningstiden 5 år på inventarier? Nej inte alls! Det är en missuppfattning. Avskrivningstiden bestäms utifrån livslängden på varje enskild inventarie. Men avskrivningstiden kan mycket väl vara 5 år, men den kan lika gärna vara 6 år eller 7 år eller kanske 4,5 år. Denna avskrivning kallas planmässig avskrivning, dvs avskrivning enligt plan.
Sedan när du gjort dina planmässiga avskrivningar så måste du jämföra kvarvarande bokfört värde med lägsta möjliga skattemässigt värde. Detta värde anger hur mycket dina inventarier får vara bokförda till, som lägst. Lägre bokfört värde än det skattemässigt lägsta tillåtna är således inte tillåtet. För att räkna fram det lägsta tillåtna skattemässiga värdet finns det två regler. Huvudregeln innebär (förenklat) att kvarvarande inventarier får tas upp till som lägst 70% av nettot av bokfört värde vid årets ingång plus anskaffningar och minus ersättning för sålda inventarier. Alternativregeln (kompletteringsregeln) innebär att inventarierna tas upp till 80%, 60%, 40% respektive 20% av anskaffningsvärdena av de fyra senaste årens inköp. Du får inte blanda regler på dina inventarier, alla inventarier måste beräknas utifrån samma regel. Du får dock byta regel till nästa räkenskapsår.
Nu när du har två värden, ett planmässigt värde och ett skattemässigt värde så jämför du dessa båda. Normalt ska då det skattemässiga värdet vara lägre än dina planmässiga värden. Då har du möjlighet att bokföra överavskrivningar. Det är då helt enkelt avskrivningar över dina planmässiga avskrivningar. Men detta är helt frivilligt. Denna avskrivning bokför du normalt på konto 2153 i kredit och konto 8853 i debet. Konto 2153 tillhör kontoklass 21 och ingår då således bland de skattemässiga reserverna.
När använder man sig då av överavskrivningar? Det kan man t.ex. göra när man vill jämna ut resultaten mellan åren. Kanske har du ett bra resultat ett år men vet att du får ett sämre resultat nästa år. Då kan överavskrivningar vara ett sätt att skjuta på en del av beskattningen till nästa år eller senare. Nu är det per definition inte själva skatten man skjuter på, det är resultatet som minskar pga. överavskrivningar vilket då i sig ger lägre skatt. Viktigt att veta är att överavskrivningar, precis som periodiseringsfonder, förr eller senare alltid ska föras tillbaka.

Inventarier/avskrivningar/överavskrivningar

Har du köpt en inventarie? Eller vet du inte? Om du köper in något till din verksamhet som t.ex. verktyg, inredning, skrivbord, datautrustning mm och detta inköp uppgår till mer än ett halvt prisbasbelopp exklusive moms, så har du köpt en inventarie. Bedriver du icke momspliktig verksamhet ska du titta på beloppet inklusive moms.

Prisbasbelopp för 2023 uppgår till 52 500 kr. Alltså är ett halvt prisbasbelopp 26 250 kr. Det är gränsen för om det är en inventarie eller inte. Har du således köpt ett verktyg för 25 000 kr exklusive moms så kan du dra av hela kostnaden direkt.

Viktigt att veta är också att inköp som klassas som direkta kostnader inte är inventarier. Säljer du t.ex. verktyg, inredning, skrivbord, datorer mm så är ju inte detta inventarier, det är ju handelsvaror och dessa köps primärt in till lagret.

Men nu har du köpt en ny fin iMac till ditt företag, för du vill ha det bästa och slippa problem.  Med diverse kringutrustning, som tangentbord, mus, extra lagring och extra minne kostar denna iMac 28 300 kr + moms. Alltså är det en inventarie.

Avskrivningar

Denna inventarie ska du skriva av under den förväntade livslängden. Det är alltså inte 5 år per automatik utan varje inventarieinköp du gör till ditt företag ska du bestämma livslängden på. Så det kan lika gärna vara 4 år eller 6 eller 7 år. Men oftast är detta svårbedömt och då är trots allt 5 år en rimlig livslängd.

Alltså har du nu 28 300 kr i din balansräkning som en inventarie.  Avskrivning (dvs kostnad) blir då 5 660 kr per år eller 471,67 kr/månad. Avskrivningar ska helst utföras månadsvis. Lägg upp denna inventarie i ditt bokföringsprogram. Har du t.ex. Visma eEkonomi är anläggningsregister integrerat i programmet. Då sker avskrivningarna med automatik varje månad, vilket är väldigt smidigt. Använd fristående kalkylark för detta endast om du inte har något alternativ.

Avskrivning av inventarier ska ske utifrån anskaffningsdatum. Så vi gör det enkelt för oss och säger att du köpte denna fina iMac den 1 januari 2023. Den 31 december 2023 har du alltså skrivit av denna dator med 5 660 kr, vilket motsvarar 20%. Restvärde är då 28 300 – 5 660 = 22 640 kr. Detta kallas för planmässigt restvärde. Alltså värde enligt din avskrivningsplan som du satte till 5 år.

Överavskrivningar

Sedan finns det något som heter skattemässigt lägsta tillåtna värde. Vad är då detta? Jo, det är lägsta tillåtna värde på dina inventarier enligt skattereglerna. Här finns det då två regler att förhålla sig till.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att du får sätta värdet på dina inventarier till som lägst 70% av det skattemässiga värdet. Det skattemässiga värdet är restvärdet på dina inventarier vid årets början + eventuella inköp – eventuell peng då fått för sålda inventarier. Lite förenklat. Men oftast är det dessa tre parametrar du behöver förhålla dig till.

Alternativregeln

Alternativregeln innebär att du får sätta värdet på dina inventarier till 80% på årets inköp (år 2023), 60% på 2022 års inköp, 40% på 2021 års inköp och så 20% på 2020 års inköp. I denna regel använder du dig av anskaffningsvärdet.

Nu gör vi en test.

Huvudregeln, inget ingående värde, men inköp 28 300 kr och ingen inventarie har sålts under året. Alltså är det kvarstående värdet 28 300 kr. Detta värde får du sätta ned till 70%. Då blir det 28 300 kr * 70% = 19 810 kr i lägsta skattemässiga värde enligt huvudregeln.

Alternativregeln, inköp i år 28 300 kr. Detta inköp får du sätta ned till 80%. Då blir det 28 300 kr * 80% = 22 640 kr i lägsta skattemässiga värde enligt alternativregeln.

Nu kommer vi till kontrollen.

Värde enligt planmässig avskrivning = 22 640 kr

Lägsta tillåtna värde enligt huvudregeln = 19 810 kr
Lägsta tillåtna värde enligt alternativregeln = 22 640 kr

Jämför du då ditt planmässiga värde med det lägsta av huvudregeln och alternativregeln så ser du att det skiljer sig åt med 22 640 kr – 19 810 kr = 2 830 kr. Detta belopp kan du bokföra som en överavskrivning. Alltså en avskrivning över plan. Kallas alltså för överavskrivning. 

Ska du då alltid göra detta om du kan? Nej absolut inte, du måste ju titta på vilket resultat du har. Vill du ha största möjliga utdelning så måste du skatta fram så bra resultat som möjligt, då gör du inga överavskrivningar (om inte resultatet är väldigt bra förstås). Har du ett underskott i din verksamhet ska du förstås inte förvärra detta ytterligare med överavskrivningar. Men gör du ett bra resultat och det blir väldigt mycket i skatt så kan du absolut göra överavskrivningar för att minska på skatten. Tänk dock på att denna räkneövning ska göras varje år och förr eller senare ska överavskrivningarna föras tillbaka och beskattas.

Viktigt att veta:

  • Du får inte blanda huvudregeln och alternativregeln på olika inventarier under samma år. Men du får förstås byta regel till nästkommande år och då gäller detta för alla inventarier.
  • Planmässiga avskrivningar måste du göra. Du kan inte välja att avstå detta bara för att ditt resultat är dåligt.
  • Överavskrivningar är alltid frivilligt

Tidigare inlägg

Revisor eller redovisningskonsult? Vi benar ut skillnaden
Ekonomitermer

Revisor eller Redovisningskonsult?

Revisor eller Redovisningskonsult, vad är egentligen skillnaden? Vad är skillnaden mellan revision och redovisning och vilka arbetsuppgifter har egentligen en Revisor jämfört med en Redovisningskonsult?

Kontakta oss